Privacyverklaring

PrivacyverklaringBij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 mei 2018.

Contactgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt door Saskia Cohen, eigenaar van CohenCoaching en als zodanig verantwoordelijk voor het beschermen van uw gegevens, van uw klanten of van uw werknemers.

CohenCoaching, KvK nummer 57082723, is statutair gevestigd op Helmondstraat 160, 6843 SK te Arnhem. Praktijkadres is Akkerwindestraat 71-007, 6832 CV Arnhem. Telefoon: +31 (0) 6 54 33 12 32.

Binnen CohenCoaching is Saskia Cohen is verantwoordelijk voor het beschermen van uw gegevens.

Het gebruik van persoonsgegevens door CohenCoaching

CohenCoaching verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft via de website, email, telefoon en via WhatsApp. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens of die van uw klanten of werknemers verkrijgen in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

CohenCoaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens welke niet allemaal voor iedereen van toepassing zijn:

 • Naam, adres, woonplaats;
 • E-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum;
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden;
 • CV;
 • Rapportage van het UWV betreffende uw belastbaarheid;
 • Gegevens in een plan van aanpak;
 • Rapportage voor de opdrachtgever (bijvoorbeeld uitkerende instantie of werkgever);
 • IP-adres bij bezoek van de website cohencoaching.nl;

 

Doeleinden

CohenCoaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals agendaplanning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte arbeidsongeschiktheid of afstand tot de arbeidsmarkt;
 • Rapporteren voor verantwoording aan opdrachtgevers;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en- indien noodzakelijk- het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen met betrekking tot wettelijke bewaartermijn facturen;

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, uw uitkerende instantie of uw werkgever, dan wel om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting met betrekking tot het opstellen van facturen.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat CohenCoaching hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan CohenCoaching persoonsgegevens uitwisselen. CohenCoaching kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer CohenCoaching aan een wettelijke verplichting moet voldoen. CohenCoaching zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevensbuiten de EER

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

CohenCoaching zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat CohenCoaching zich moet houden aan de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft CohenCoaching passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om CohenCoaching een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u CohenCoaching verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Saskia Cohen, contact@cohencoaching.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door CohenCoaching, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 mei 2018

Saskia Cohen van CohenCoaching kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Share This